ENGLISH
BAHASA MELAYU

Notis Privasi menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA")

Notis privasi ("Notis") ini dikeluarkan kepada semua bakal dan/atau pelanggan, pembekal, vendor, kontraktor dan pembekal yang sedia ada di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") yang berkuatkuasa pada 15 November 2013. PDPA merupakan satu akta yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia untuk mengawal selia pemprosesan maklumat peribadi dalam transaksi komersial.

Demi pematuhan PDPA, Viridea Lakeside Sdn Bhd (termasuk Entiti Sekutu, seperti tertakrif di bawah) dikehendaki mendapatkan persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda dan memaklumkan hak-hak anda berkaitan dengan data peribadi anda yang diproses atau dikumpul dan kemudiannya diproses oleh kami.

Bagi maksud Notis ini,

"Data Peribadi" ertinya semua data yang ditakrifkan di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat berkenaan dengan transaksi komersial yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung mengenai individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat itu sahaja, atau daripada apa-apa maklumat dan maklumat lain yang mungkin kami ada termasuk apa-apa data peribadi yang sensitif dan penyataan pendapat mengenai individu.

"Pemprosesan" ertinya mengumpul, merekod, memegang atau menyimpan data, menyusun, menyesuaikan atau mengubah data, menggunakan, merujuk kepada, mendapatkan atau mempertimbangkan data, menzahirkan atau memindahkan data atau mendedahkan data kepada pihak ketiga, menjajarkan, menggabungkan, membetulkan, memadamkan atau memusnahkan data.

"Entiti Sekutu" ertinya mana-mana firma, syarikat, perbadanan atau organisasi lain yang dikawal secara langsung atau tidak langsung oleh Viridea Lakeside Sdn Bhd dan/atau Lextrend Sdn Bhd dan/atau United Malayan Land Berhad dan di mana istilah "kawalan" digunakan berkenaan dengan mana-mana organisasi bermakna pemilikan, secara langsung atau tidak langsung, kuasa untuk mengarahkan atau menentukan pengurusan dan dasar-dasar organisasi, sama ada melalui pemilikan saham atau kontrak atau sebaliknya.

Pengumpulan Data Peribadi

Dalam urusan anda dengan kami, kami mungkin meminta dan mengumpul Data Peribadi yang termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: -

 1. nama dan/atau nama syarikat;
 2. kewarganegaraan dan nombor pengenalan diri dan/atau nombor pasport;
 3. profesion, nama syarikat, jawatan dan pendapatan;
 4. status perkahwinan dan butiran ahli keluarga;
 5. minat atau pilihan kegemaran anda seperti bahasa, produk atau informasi yang diminati, cara berkomunikasi dan pemasaran yang diminati;
 6. maklumat kenalan seperti nombor telefon, alamat e-mel, alamat pos;
 7. tarikh lahir, umur dan jantina;
 8. maklumat yang berkaitan dengan sebarang harta yang telah dibeli dari kami atau data yang dikumpulkan melalui pendaftaran minat anda dengan kami untuk maklumat terkini dan pertanyaan;
 9. gambar atau imej yang ditangkap melalui pengawasan video yang dipasang di premis kami;
 10. maklumat akaun bank, butiran akaun, nombor rujukan fail cukai pendapatan, banjaran pendapatan, jenis pinjaman yang dipohon oleh pembeli dan nama pengenal;
 11. maklumat daripada ejen anda dan butir-butir pinjaman;
 12. nama pengguna, kata laluan dan pengenalan lain apabila anda mendaftar di laman web kami; dan
 13. sebarang maklumat lain yang anda mungkin boleh dikenal pasti daripadanya atau yang boleh mengenal pasti anda yang kami berpendapat adalah perlu dari semasa ke semasa berkaitan dengan hubungan komersial antara anda dan kami.

Sumber Data Peribadi

Kami mengumpul Data Peribadi anda daripada anda sendiri dan pelbagai sumber yang sah, termasuk tetapi tidak terhad kepada: -

 1. maklumat yang diberikan oleh anda, antara lain, borang pendaftaran, borang jualan, laman web;
 2. pihak ketiga seperti pembekal perkhidmatan pihak ketiga, rakan kongsi perniagaan, agensi-agensi rujukan kredit dan sumber maklumat umum yang sedia ada;
 3. peruntukan Data Peribadi anda di acara-acara anjuran atau tajaan kami;
 4. penyertaan anda dalam soal selidik dan tinjauan kami;
 5. pemberian kad perniagaan atau Data Peribadi anda kepada pekerja, pelanggan atau rakan perniagaan kami;
 6. pengedaran bahan-bahan berkenaan dengan maklumat peribadi anda secara sukarela;
 7. perjanjian dan kontrak untuk penjualan dan pembelian hartanah kami atau untuk perkhidmatan kami;
 8. pemberian Data Peribadi anda untuk membeli atau dengan prospek untuk membeli hartanah kami;
 9. peguam, perunding, juruaudit, akauntan, bank dan/atau mana-mana pihak yang berurusan dengan kami; dan
 10. seperti komunikasi bertulis dan/atau lisan yang lain di antara anda dengan kami dan/atau ejen yang diberi kuasa oleh kami.

Tujuan Pengumpulan Maklumat Peribadi

Data Peribadi akan dikumpul, diproses dan digunakan oleh kami untuk tujuan berikut: - (secara kolektif dikenali sebagai "Tujuan"): -

 1. untuk menyampaikan kepada anda, jemputan untuk pelancaran projek semasa dan yang akan datang, acara dan pameran kami dan menghantar maklumat seperti surat berita, e-mel, brosur, risalah, surat dan notis;
 2. untuk memudahkan proses dokumentasi berhubungan dengan transaksi komersial termasuk tetapi tidak terhad kepada penyediaan perjanjian jual beli;
 3. untuk mengendalikan dan melaksanakan analisis pasaran atau demografi atau tinjauan trend;
 4. rakaman dalaman dan tujuan pentadbiran seperti kutipan hutang, proses pembayaran, bil, penyelenggaraan dan penyenggaraan rekod pelanggan dan memproses penyertaan anda dalam pertandingan dan acara anjuran kami;
 5. penyediaan dan pelaksanaan dokumen bagi kontrak dan latihan tender masa kini dan masa hadapan;
 6. menjawab pertanyaan atau aduan anda;
 7. untuk menilai permohonan / permintaan anda berkaitan dengan produk-produk dan perkhidmatan kami;
 8. untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui rujukan kredit / laporan pemeriksaan dan pemeriksaan latar belakang yang lain pada anda yang kami berpendapat adalah perlu;
 9. untuk menjalankan proses pemasaran dan pemprofilan aktiviti pelanggan;
 10. untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk mendapatkan sebarang bayaran yang tertunggak kepada kami;
 11. untuk mematuhi sebarang hak dan kewajipan undang-undang atau berkanun; dan
 12. untuk pencegahan, laporan ke atas sebarang bentuk jenayah termasuk tetapi tidak terhad kepada pelaburan wang haram dan penipuan dan anda bersetuju untuk mengizinkan kami menggunakan dan memproses Data Peribadi anda mengikut cara seperti yang dikenal pasti dalam Notis ini.

Penzahiran Kepada Pihak Ketiga

Kami mungkin menzahirkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga seperti berikut: -

 1. anak-anak syarikat dan Entiti Sekutu kami;
 2. rakan perniagaan yang pada pendapat kami perlu dan bersesuaian;
 3. pembekal teknologi maklumat (IT) dan pembekal perkhidmatan kemasukan data;
 4. mana-mana penasihat profesional termasuk juruaudit, kontraktor, perunding, peguam dan pembekal perkhidmatan profesional lain yang dilantik oleh kami;
 5. syarikat-syarikat pengurusan harta;
 6. organisasi yang menyediakan penghantaran, pengambilan pekerja, penyelidikan, keselamatan, pemasaran, pengiklanan dan perkhidmatan arkib;
 7. mana-mana pembeli berpotensi atau sebenar, penerima pindahan, pemegang serah hak daripada perniagaan / hak / aset kami atau mana-mana kegiatan korporat;
 8. bank-bank dan institusi kewangan;
 9. mana-mana pembekal perkhidmatan lain yang menjalankan kerja untuk pihak kami; dan
 10. pihak berkuasa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Akibat Keengganan / Kegagalan Menyediakan Data Peribadi

Pembekalan Data Peribadi anda kepada kami adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk tidak memberikan persetujuan anda atau kemudiannya menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan Data Peribadi, kami tidak akan dapat memenuhi kewajipan kami berhubung dengan Tujuan tersebut.

Sila ambil perhatian juga bahawa kegagalan anda untuk memberikan Data Peribadi anda boleh menyebabkan perkara seperti yang berikut: -

 1. ketidakupayaan untuk berkomunikasi dengan anda atau menyediakan perkhidmatan yang anda perlukan;
 2. ketidakupayaan kami atau anda untuk mematuhi mana-mana keperluan undang-undang atau peraturan berkanun;
 3. ketidakupayaan kami untuk memberikan anda maklumat terkini mengenai pelancaran dan/atau produk terkini kami;
 4. ketidakupayaan kami untuk membuat sebarang kontrak dan/atau Perjanjian Jual Beli; dan
 5. ketidakupayaan kami untuk merasmikan mana-mana tender / surat anugerah berkaitan dengan penjualan hartanah, produk dan/atau perkhidmatan kami.

Hak anda untuk mengakses, membetulkan, dan mengehadkan pemprosesan data peribadi anda

Pada bila-bila masa namun selepas penerimaan Notis ini, anda boleh membuat permintaan untuk mengakses Data Peribadi anda dan mendapatkan salinan pernyataan itu dengan mengemukakan permintaan itu secara bertulis.

Jika anda berpendapat bahawa Data Peribadi anda adalah tidak tepat, mengelirukan, tidak lengkap atau tidak dikemaskini, anda juga boleh membuat permintaan secara bertulis untuk membuat pembetulan.

Jika anda tidak ingin menerima pemberitahuan dan bahan-bahan pemasaran daripada kami atau ingin kami untuk berhenti memproses Data Peribadi anda mengikut cara yang tertentu, anda layak untuk mengemukakan permintaan bertulis untuk membuat sekatan ke atas pemprosesan Data Peribadi anda.

Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk menolak permintaan anda dalam keadaan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Sebarang permintaan, pertanyaan atau aduan berkenaan dengan Data Peribadi boleh dikemukakan kepada kami secara bertulis, kepada alamat berikut: -

Data Protection Officer
Viridea Lakeside Sdn Bhd
Wisma Budiman, Level 9, Persiaran Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: 603.2070 9119 Fax : 603.2070 1199
Email: enquiry@viridea.net

Sila lengkapkan butiran seperti berikut dalam mana-mana permintaan bertulis anda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda:

 1. nama;
 2. nombor pengenalan diri; dan
 3. nombor telefon

Keselamatan Data Peribadi

Kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan Data Peribadi anda dilindungi daripada kerosakan, akses yang tidak dibenarkan, kehilangan secara tidak sengaja dan penyalahgunaan. Kami juga memerlukan semua pemproses data kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang munasabah dalam pemprosesan Data Peribadi anda.

Integriti Data

Anda dinasihatkan untuk memeriksa kesahihan Data Peribadi anda. Apabila kami menerima permintaan bertulis anda untuk membuat pembetulan ke atas Data Peribadi anda, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk membetulkan Data Peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap dan tidak dikemaskini kecuali kami berpendapat terdapat justifikasi untuk menolak permintaan anda.

Perubahan kepada Notis Perlindungan Data Peribadi

Kami berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma-terma Notis ini pada bila-bila masa dengan meletakkan Notis yang dikemaskini di laman web kami. Dengan berurusan dengan kami secara berterusan berikutan sebarang pengubahsuaian, kemaskini atau pindaan kepada Notis ini, anda dianggap telah menerima ubahsuaian, kemaskini atau pindaan melainkan anda telah menyatakan sebaliknya dengan jelas ketidakinginan anda secara bertulis kepada kami.

Penggunaan Bahasa

Notis ini dikeluarkan dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan di antara dua versi , versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.